A A A

SmodBIP

Deklaracja dost?pno?ci

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku zobowi?zuje si? zapewni? dost?pno?? swojej strony internetowej zgodnie z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

O?wiadczenie w sprawie dost?pno?ci ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku udost?pnionej pod adresem: https://pckziu-puck.pl

Data publikacji strony internetowej: lipiec 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak istotnej aktualizacji

Strona internetowa jest cz??ciowo zgodna z ustaw? z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dost?pno?ci cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodno?ci lub wy??czenia wymienionych poni?ej:

  • filmy nie posiadaj? napisów dla osób nies?ysz?cych,
  • cz??? plików nie jest dost?pnych cyfrowo.

Wy??czenia:

  • mapy s? wy??czone z obowi?zku zapewnienia dost?pno?ci,
  • filmy zosta?y opublikowane przed wej?ciem w ?ycie ustawy o dost?pno?ci cyfrowej,
  • multimedia nadawane na ?ywo,
  • tre?ci od innych podmiotów.

Na stronie internetowej mo?na korzysta? ze standardowych skrótów klawiaturowych.

O?wiadczenie sporz?dzono dnia: 1 marca 2021 r.

Deklaracj? sporz?dzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dost?pno?ci? strony internetowej prosimy o kontakt pod adres mailowy: kancelaria@pckziu-puck.pl. Kontaktowa? mo?na si? tak?e dzwoni?c na numer telefonu 58 673 20 51. T? sam? drog? mo?na sk?ada? wnioski o udost?pnienie informacji niedost?pnej oraz sk?ada? ??dania zapewnienia dost?pno?ci.

Procedura ??dania dost?pno?ci cyfrowej

Ka?dy ma prawo do wyst?pienia z ??daniem zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej jakiego? ich elementu. Mo?na tak?e za??da? udost?pnienia informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, na przyk?ad przez odczytanie niedost?pnego cyfrowo dokumentu , opisanie zawarto?ci filmu bez audio deskrypcji itp. ??danie powinno zawiera? dane osoby zg?aszaj?cej ??danie, wskazanie, o któr? stron? internetow? chodzi oraz sposób kontaktu. Je?eli osoba ??daj?ca zg?asza potrzeb? otrzymania informacji za pomoc? alternatywnego sposobu dost?pu, powinna tak?e okre?li? dogodny dla niej sposób przedstawienia informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizowa? ??danie niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w ci?gu 7 dni od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli dotrzymanie tego terminu nie jest mo?liwe, podmiot publiczny niezw?ocznie informuje o tym wnosz?cego ??danie, kiedy realizacja ??dania b?dzie mo?liwa, przy czym termin ten nie mo?e by? d?u?szy ni? 2 miesi?ce od dnia wyst?pienia z ??daniem. Je?eli zapewnienie dost?pno?ci cyfrowej nie jest mo?liwe, podmiot publiczny mo?e zaproponowa? alternatywny sposób dost?pu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji ??dania zapewnienia dost?pno?ci lub alternatywnego sposobu dost?pu do informacji, wnosz?cy ??danie mo?e z?o?y? skarg? w sprawie zapewnienia dost?pno?ci cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wy?ej procedury mo?na tak?e z?o?y? wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/)

Deklaracja dost?pno?ci architektonicznej

Do siedziby Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy ul. Kolejowej 7 mo?na dojecha? poci?giem, autobusem lub autobusem miejskim (przystanek autobusowy 20 m od wej?cia g?ównego). Odleg?o?? od najbli?szego przystanku PKP/PKS wynosi oko?o 500 metrów. Od dworca autobusowego/ dworca PKP do siedziby Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku prowadzi chodnik. Wokó? siedziby nie obowi?zuje strefa p?atnego parkowania.

BUDYNEK SZKO?Y:

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

  1. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Do budynku prowadz? 4 wej?cia wszystkie od ulicy Kolejowej. 2 wej?cia do budynku przystosowane s? dla osób poruszaj?cych si? na wózkach lub ograniczonych ruchowo – wej?cia od dwóch stron ??cznika do wej?cia prowadzi chodnik wy?o?ony kostk? brukow?. W przypadku dwóch kolejnych wej?? do budynku prowadz? do nich schody.

Nad wej?ciem nie ma g?o?ników systemu naprowadzaj?cego d?wi?kowo osoby niewidome i s?abowidz?ce. Budynek posiada wind?, ale jest ona udost?pniona na u?ytek instytucji publicznych min.: Specjalny O?rodek Szkolno – Wychowawczy w Pucku, Poradni? Psychologiczno – Pedagogiczn?, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku.

Dla osób na wózkach dost?pne s? korytarze i pomieszczenia w budynku szko?y, wej?cie na pi?tro budynku odbywa si? z wykorzystaniem schodo?azu. W Budynku znajduj? si? podjazdy dla osób poruszaj?cych si? na wózkach (wej?cie od strony ??cznika). Toalety nie s? przystosowane dla osób niepe?nosprawnych. Do budynku i innych pomieszcze? szko?y (poza pracowniami gastronomicznymi) mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma p?tli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznacze? w alfabecie brajla ani oznacze? kontrastowych lub w druku powi?kszonym dla osób niewidomych i s?abowidz?cych. Osoby nies?ysz?ce oraz osoby maj?ce trudno?ci w komunikowaniu si? (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mog? komunikowa? si? z Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy wykorzystaniu nw. ?rodków wspieraj?cych komunikowanie si?: e-mail kancelaria@pckziu-puck.pl, tel. 58 673 20 51.

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku nie ma mo?liwo?ci zapewnienia t?umacza polskiego j?zyka migowego.

BUDYNEK WARSZTATÓW (budynek przynale??cy do budynku szko?y oddalony od wej?cia g?ównego o 50 m):

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

  1. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Do budynku prowadzi 1 wej?cie od ulicy Kolejowej. Wej?cie do budynku przystosowane jest dla osób poruszaj?cych si? na wózkach lub ograniczonych ruchowo. Do wej?cia prowadzi chodnik wy?o?ony kostk? brukow?.

Nad wej?ciem nie ma g?o?ników systemu naprowadzaj?cego d?wi?kowo osoby niewidome i s?abowidz?ce. Budynek nie posiada windy (budynek parterowy).

Dla osób na wózkach dost?pne s? korytarze i pomieszczenia w budynku warsztatów. Toalety s? przystosowane dla osób niepe?nosprawnych. Do budynku mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma p?tli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznacze? w alfabecie brajla ani oznacze? kontrastowych lub w druku powi?kszonym dla osób niewidomych i s?abowidz?cych. Osoby nies?ysz?ce oraz osoby maj?ce trudno?ci w komunikowaniu si? (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mog? komunikowa? si? z Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy wykorzystaniu nw. ?rodków wspieraj?cych komunikowanie si?: e-mail kancelaria@pckziu-puck.pl, tel. 58 673 20 51.

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku nie ma mo?liwo?ci zapewnienia t?umacza polskiego j?zyka migowego.

BUDYNEK PRACOWNI SZKUTNICZEJ (budynek przynale??cy do budynku szko?y oddalony od wej?cia g?ównego o 90 m od ??cznika wej?cie od lewej strony 50m):

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku

  1. Kolejowa 7, 84-100 Puck.

Do budynku prowadzi 1 wej?cie od ulicy Kolejowej. Wej?cie do budynku przystosowane jest dla osób poruszaj?cych si? na wózkach lub ograniczonych ruchowo. Do wej?cia prowadzi chodnik wy?o?ony kostk? brukow?.

Nad wej?ciem nie ma g?o?ników systemu naprowadzaj?cego d?wi?kowo osoby niewidome i s?abowidz?ce. Budynek nie posiada windy (budynek parterowy).

Dla osób na wózkach dost?pne s? korytarze i pomieszczenia w budynku warsztatów. Toalety s? przystosowane dla osób niepe?nosprawnych. Do budynku mo?na wej?? z psem asystuj?cym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma p?tli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznacze? w alfabecie brajla ani oznacze? kontrastowych lub w druku powi?kszonym dla osób niewidomych i s?abowidz?cych. Osoby nies?ysz?ce oraz osoby maj?ce trudno?ci w komunikowaniu si? (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) mog? komunikowa? si? z Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku przy wykorzystaniu nw. ?rodków wspieraj?cych komunikowanie si?: e-mail kancelaria@pckziu-puck.pl, tel. 58 673 20 51.

Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku nie ma mo?liwo?ci zapewnienia t?umacza polskiego j?zyka migowego.Opublikował: Artur Markut
Publikacja dnia: 19.03.2021
Podpisał: Agnieszka Krukowska-Jeka
Dokument z dnia: 07.02.2021
Dokument oglądany razy: 323