A A A

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

1. Przegl?danie stron
Aby przegl?da? strony serwisu BIP wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesuj?cy Ci? dzia?. Strony BIP publikowane s? w dwóch stopniach zag??bienia - strona i jej podstrony.

Na dole ka?dej strony znajduje si? metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuj?cej, liczbie ods?on dokumentu a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Ods?ony liczone s? od pierwszej wersji dokumentu. Przegl?danie stron archiwalnych nie wp?ywa na licznik.

2. Strony systemowe
System obok stron informacyjnych udost?pnia strony systemowe (obowi?zkowe w ka?dym BIP):

* Redakcja - wykaz redaktorów BIP z ich danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu i faksu, aktywny adres e-mail)
* Mapa strony - dynamicznie generowane drzewo dokumentów
* Statystyki - graficzna egzemplifikacja 10 najcz??ciej odwiedzanych dokumentów oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich ods?on
* Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
* Pozosta?e informacje - zbiór informacji na temat sposobu dost?pu do danych publicznych nie uj?tych w BIP

3. Modu? wyszukiwania
Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk lub nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokumentów oraz opcjonalnie dokumentów archiwalnych.

4. Odno?nik do portalu BIP.gov.pl
Pod g?ownym menu znajduje si? logo BIP b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.

5. Rejestr stron usuni?tych
Je?eli jakikolwiek dokument ma zosta? usuni?ty z BIP automatycznie trafi do rejestru stron usuni?tych wraz z adnotacj? o powodzie usuni?cia. Uwaga: usuni?ty dokument mo?e zosta? przywrócony - je?li wi?c dokument by? w rejestrze usuni?tych, a teraz go tam nie ma - to znaczy, ?e zosta? przywrócony.

6. Modu? przetargowy
Modu? przetargowy w naszym biuletynie zosta? podzielony na cztery cz??ci:

* Przetargi podlegaj?ce Ustawie o Zamówieniach Publicznych
* Przetargi niepodlegaj?ce tej Ustawie
* Przetargi zako?czone (rozstrzygni?te i nie)
* Przetargi usuni?te (rejestr przetargów usuni?tych)

Ka?da zmiana tre?ci og?osze? jest archiwizowana w rejestrze zmian. W tre?ci mo?na umieszcza? grafiki i pliki do pobrania. Pliki te NIE s? archiwizowane w przypadku ich wymiany!

Przetargi w ka?dej grupie wy?wietlane s? kolejno jeden pod drugim w pakietach po 15 (stronicowanie). Metryczka dotyczy strony (grupy), metryczka ka?dego przetargu znajduje si? na stronie konkrentego przetargu.Opublikował: Artur Markut
Publikacja dnia: 02.06.2013
Podpisał: Artur Markut
Dokument z dnia: 20.05.2013
Dokument oglądany razy: 2 042